Tuesday, September 4, 2012

KAKAPUSAN AT KAKULANGAN


LEARNING STANDARD

Ang mga mag-aaral ay dapat makatipon, makapagbigay-halaga at makapag-ulat tungkol sa tamang pagpili at maiwasan ang pagkakaroon ng kakapusan mula sa:

a.    paghahambing ng kakapusan sa kakulangan

b.   pagpapamalas sa pagkaunawa sa kahalagahan ng pangangailangan at hilig ng tao

c.    pakikipagtalastasan batay sa pangangailangan at kagustuhan ng tao

d.   pagbuo ng konklusyon na ang kakapusan ay likas na suliranin ng isang ekonomiya

ENDURING UNDERSTANDING

Ang tao ay nagsimulang gumawa ng kanyang gawaing pang-ekonomiya ng simula itong lalangin….sa pagtagan ng panahon, nagkaroon siya ng kagaw ay nagsimula ang kakapusan, at natutunan ng tao na tugunan ang kanayang pangangailangan sa labis niyang kailangan.

Ang mga mahahalagang konsepto na tatalakayin sa lektyur na ito ay:

a.    Kakapusan (scarcity) at kakulangan (shortage)

a.1. Epekto ng kakulangan at kakapusan

b.   Pangangailangan (needs) at kagustuhan (wants)

b.1. Ekonomiko at di-ekonomikong pangangailangan

b.2. Herarkiya ng Pangangailangan

b.3. Mga Salik ng Pangangailangan

ACTIVITY

Ø  Ang mga mag-aaral ay magdadala ng “play money”

Ø  May mga nakatalagang mag-aaral na magiging prodyuser at negosyante

Ø  Ang iba naman ay magsisilbing konsyumer

Ø  Magbibigay ang guro ng mga produkto nais bilhin ng mga konsyumer (mula sa herarkiya ng pangangailangan ayon kay Maslow)

 

Output ng Gawain

o   Kailangang mabili ng mga mag-aaral ang mga pangangailangan na ibinigay ng guro

o   Kailangang matutong magbudyet ang mga mag-aaral

o   Magkaroon ng ideya na nagaganap ang kakulangan at kakapusan sa isang pamilihan at ang mga dahilan ng pagkakaroon nito

o   Makabuo ng isang analisis sa isang “short bond paper”

 

Sariling pakahulugan sa:
Kakapusan at kakulangan
Dahilan ng kakapusan
Epekto ng Kakapusan at kakulangan
Gumawa ng Sariling Larawan pagkatapos ng Limang Taon mula ngayon at isulat sa gilid nito ang mga pangangailangan upang makamit ang propesyong ito.
Grap ng Nagastos Mula sa Budyet na Pera
 
 
Mula sa  mga pangangailangan sa itaas, gumawa ng herarkiya mula sa pinakamahalaga hanggang sa hindi gaanong mahalaga
 

 

Ang tao ay nagsimulang gumawa ng kanyang gawaing pang-ekonomiya ng simula itong lalangin….sa pagdaan ng panahon, nagkaroon siya ng kagaw ay nagsimula ang kakapusan, at natutunan ng tao na tugunan ang kanayang pangangailangan sa labis niyang kailangan.


KAKAPUSAN

o   Ito ay tumutukoy sa pagakakaroon ng limitasyon o hangganan sa mga produkto na nilikha o lilikhain pa lamang

o   Hindi sapat ang dami sa anumang bagay upang tugunan ang lahat ng pangangailangan

o   Dulot ng walang hanggang pangangailangan sa kabila ng limitadong mapagkukunan ng yaman


BATAYAN NG KAKAPUSAN

o   Walang katapusang pangangailangan para sa mga produkto at serbisyo

o   Limitadong pinagkukunang yaman

BATAYAN NG SULIRANING PANG-EKONOMIYA

o   Kakapusan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng suliraning pang-ekonomiya

o   Dalawang suliranin ang kailangang harapin ng isang lipunan…ang suliranin sa produksyon at suliranin sa distribusyon

o   Suliranin sa produksyon – paggawa o paglikha ng mga produkto at serbisyo  na magiging kapakipakinabang sa isang ekonomiya

§  Ano ang gagawing produkto at serbisyo?

§  Paano gagawin ang produkto at serbisyo?

§  Gaano karami ang gagawing produkto at serbisyo?

o   Suliranin sa distribusyon – suliranin sa pamamahagi ng mga bagay bagay sa lahat ng sektor ng ekonomiya

§  Para kanino gagawin ang produkto at serbisyo?

§  Paano ipamamahagi ang produkto at serbisyo?

 

EPEKTO NG KAKAPUSAN

o   Umiiral ang Batas ng Suplay at Demand

o   Pag-aasahan o pagtutulungan ng mga bansa sa isa’t isa – nagiging dahilan ng pandaigdigang kapatiran

o   Nagbibigay daan sa imbensyon at pagtuklas

 

KAKULANGAN

o   Pansamantala…ito ay nagaganap kung may pansamantalang pagkukulang ng suplay …ang kalagayang ito ay maaring gawa o likha ng tao, artipisyal.

o   Isang pansamatalang sitwasyon lamang kung saan di sapat ang suplay para sa pangkasalukuyang pangangailangan

 

PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN

 

Ekonomikong Pangangailangan

o   Pangangailangan ng tao na maaring tugunan sa pamamagitan ng ekonomikong kalakal gaya ng pagkain

 

Di-ekonomikong Pangangailangan

o   Pangangailangan ng tao na mabibigyang kasiyahan sa pamamagitan ng di-ekonomikong kalakal o libreng kalakal (sikat ng araw, sariwang hangin)

o   Maaring gawing ekonomiko ang mga di-ekonomikong bagay ang mga di-ekonomikong kalakal upang ito’y magkaroon ng presyo sa pamilihan

HERARKIYA NG PANGANGAILANGAN

o   Abraham H. Maslow (1908 – 1970) – sikologong Amerikano na nanguna sa pananaliksik sa pangangailangan ng tao na kung saan nabuo niya ang kanyang Hierarchy of Needs o Herarkiya ng Pangangailangan sa kanyang aklat na “A Theory of Human Motivation”

 

o   Ang Herarkiyang  ito ay madalas na ipinapakita bilang isang tatsulok. Ang pinakamababang antas ng tatsulok  ay binubuo ng mga pinaka-pangunahing pangangailangan, habang ang mga mas kumplikadong mga pangangailangan ay matatagpuan sa tuktok ng tatsulok.

 

o   Ang pangangailangan sa ilalim ng tatsulok  ay mga pangunahing pisikal na kinakailangan kabilang ang pangangailangan para sa pagkain, tubig, pagtulog, at kainitan. Kapag ang mga mas mababang-antas na mga pangangailangan ay matugunan, ang mga tao ay maaaring lumipat sa sa susunod na antas ng mga pangangailangan, na kung saan ay para sa kaligtasan at seguridad.

 


1.   Pisyolohikal na Pangangailangan

§  Kabilang dito ang mga pinaka-pangunahing pangangailangan na ay mahalaga sa kaligtasan ng buhay, tulad ng pangangailangan para sa tubig, hangin, pagkain, at pagtulog.

 

§  Naniniwala si Maslow na ang mga pangangailangan na ito ay ang pinaka-pangunahin  at likas na mga pangangailangan sa herarkiya dahil ang lahat ng mga pangangailangan maging pangalawa hanggang sa mga pisyolohikal na pangangailangan ay matugunan.

 

2.   Kaligtasan at Seguridad

§  Kasama rito ang mga pangangailangan para sa kaligtasan at seguridad. Ang seguridad na pangangailangan ay mahalaga para sa kaligtasan ng buhay, ngunit hindi kasing halaga ng pisyolohikal  na pangangailangan.

 

§  Kabilang sa mga halimbawa ng mga pangangailangan ng seguridad ang isang pagnanais para sa  matatag na trabaho, “health insurance”, mga ligtas na kapitbahayan, at kanlungan mula sa kapaligiran.

 

3.   Pagmamahal at Pakikipagkapwa

§  Ito isama ang mga pangangailangan para sa pag-aari, pag-ibig, at pagmamahal. Isinasaalang-alang ni Maslow  ang mga pangangailangan na ito sa mas mababang pangangailangan  kaysa sa pisyolohokal  at seguridad pangangailangan.

 

§  Ang Pakikipagrelasyon tulad ng pagkakaibigan, mga romantikong relasyon, at pamilya na tumutulong matupad ang pangangailangan na ito para sa pagsasama at pagtanggap, pati na ang pakikilahok sa panlipunan, komunidad, o mga relihiyosong grupo.

 

4.   Pagpapahalaga at Pagtingin sa Kapwa

§  Matapos matugunan ang unang tatlong antas ng  pangangailangan, ang pagpapahalaga at pagtingin sa kapwa ang nasa ikaapat na antas. Kasama ang pangangailangan para sa mga bagay na sumasalamin sa pagpapahalaga sa sarili, personal na pagpapahalaga, panlipunang pagkilala, at katuparan.

5.   Pangangailangan para sa Self Actualization

§  Ito ay ang pinakamataas na antas sa herarkiya ni Maslow ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga pangangailangan

 

KRITISISMO

1.   Ayon kay Wahba at Bridwell, ang pangangailangan ng tao ay walang herarkiya

2.   Ang konsepto ng self – actualization ay mahirap patunayan sa pamamagitan ng siyentipikong pamamaraan

 

MGA SALIK NA NAKAKAAPEKTO SA PANGANGAILANGAN

1.   Populasyon at katangiang demograpiko

2.   Pagtaas ng Kita

3.   Urbanisasyon

4.   Epekto ng patalastas(demonstration effect at propaganda)

5.   Heograpiya

6.   Kultura ng bansa

7.   Impluwensya ng taong kauri

No comments:

Post a Comment